ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម ក្រោមប្រធានបទ ផ្ដល់ឈាម ផ្ដល់ក្ដីស្រឡាញ់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —