កម្ពុជា-ឡាវ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា របស់ឯកឧត្ដម ប៊ុនញ៉ាំង វរជីត ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០  —