រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន និងអនុក្រុមការងារ នៃក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំវេទិកាប្រជាជនអាស៊ី-អឺរ៉ុប ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —