លទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០នៃសហព័ន្ធសន្តិភាពពិភពលោករបស់គណៈប្រតិភរដ្ឋសភាកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីនៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —