ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រុមសីលធម៌ ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —