រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្ដីណែនាំដល់គ្រប់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ទាំងអស់ឱ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —