ក្រសួងទេសចរណ៍បង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —