និស្សិតកម្ពុជាទាំង២៣នាក់ ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងវូហាន បន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងភាគីចិន ហើយមកទល់ពេលនេះ មិនមាននិស្សិតណាម្នាក់កើតជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —