បទយកការណ៍៖ រុក្ខវិថីក្រមួនសរ

រុក្ខវិថីក្រមួនសរ ជារុក្ខវិថីមួយដែលស្ថិតនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ និងសំបូរទៅដោយដើមឈើធំៗ ដែលផ្តល់សោភ័ណភាព និងម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃសម្រាប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់។