ចំណូលទទួលបានពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន១០,៥៤៧,៣៣២ដុល្លារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —