សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការជំរុញការបង់ថ្លៃសេវាសំរាម និងសំណល់រឹង តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —