ក្រសួងព័ត៌មាន អំពាវនាវឱ្យសាធារណជនទាំងអស់ តាមដានព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រ និងទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —