ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ទំនិញនាំចេញលើកទី១៨  ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌល COEX នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —