ក្រសួងអប់រំ ណែនាំបុគ្គលិកអប់រំ និងអ្នកសិក្សា ពីវិធានការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —