ក្រសួងការបរទេស នឹងរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី៣០ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —