សមាគមនិស្សិតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសចិន ថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាស្ថានទូតកម្ពុជា ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពនិស្សិតកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិន និងអំពាវនាវឱ្យនិស្សិតទាំងនោះ បន្តថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —