សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកភាពជាគោលការណ៍ ក្នុងការប្ដូរឈ្មោះក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម ទៅជា “ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —