ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —