ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី០១ ខែមេសាខាងមុខ សម្រាប់រៀបចំវេទិការវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកឯកជន លើកទី១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —