និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចេញសេចក្ដីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនៃការទទួលលេខទូរស័ព្ទអាណាមិកពីប្រទេសសាម័រ និងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —