អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពក្រសួងបរិស្ថាន និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃបរិស្ថាន គុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —