សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានបង្ការ នៃជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (nCoV2019)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —