ក្រសួងកសិកម្ម ច្រានចោលការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលជ្រូក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —