ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណៈត្រីភាគីស្តីពី «ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ» នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —