ក្រសួងធនធានទឹកធ្វើការព្យាករណ៍អាកាសធាតុលើកទី១ ស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ សម្រាប់រដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ —