ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពសំណង់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —