ក្រសួងសុខាភិបាលចេញវិធានការការពារ ជំងឺរលាកសួត មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —