ក្រសួងមហាផ្ទៃ អនុញ្ញាតឱ្យលោក ខឿយ ស៊ីនឿន បង្កើតគណបក្សខ្មែរស្រឡា្ញញ់ជាតិ តែតម្រូវឱ្យចុះបញ្ជីនៅក្រសួង ដើម្បីទទួលបានសុពលភាព និងអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —