រូបថតឯកសារ៖ ការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតត្រូវបានផ្តួលរំលំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —