លទ្ធផលនៃការបន្ដសម័យប្រជុំលើកទី៤ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —