ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់សាំងធម្មតា ក្នុងមួយលីត្រ ៣,៧៥០រៀល និង៣,៦៥០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០–