គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —