រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ភ្នំពេញត្រៀមជាស្រេច សម្រាប់ទទួលឆ្នាំថ្មី ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩—

រូបថត៖ ផែន រតនៈ