ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ប្រកាសផ្អាកការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌ ឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់មន្រ្ដីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —