រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិច នៅលើបឹងទន្លេសាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ