រដ្ឋសភា នឹងបន្ដសម័យប្រជុំលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូខាងមុខ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —