ក្រសួងព័ត៌មានស្នើដល់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិសៀមរាប នាថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩–