ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូនេះ អាកាសធាតុតាមបណ្ដាខេត្ដនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងតំបន់ខ្ពង់រាប សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានចាប់ពី២០ ដល់២២អង្សាសេ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —