គណៈកម្មកាផលិត និងរៀបចំពិធីបង្ហាញទូក ង ដើម្បីបំបែកឯកទគ្គកម្មពិភពលោក ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺស្ដីពីការតម្កល់ និងថែរក្សាទូក ង វែងជាងគេលើពិភពលោក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩​ —