លទ្ធផលនៃការបន្ដសម័យប្រជុំលើកទី៤ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​ —