សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយសារព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —