រដ្ឋបាលជលផលជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យមកធ្វើប្រហុក ផ្អក ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូនេះ ដោយសារត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវ និងនេសាទត្រីបានច្រើន នៅក្នុងភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ដកណ្ដាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ —