អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —