រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែតម្លៃ នៃឯកតាសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —