គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្ដៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នឹងលើកយករបៀបវារៈចំនួន៣ សម្រាប់បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —