រូបថតឯកសារ៖ អបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤១ កំណើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា(AKP)អតីត(SPK) (០៣ ធ្នូ ១៩៧៨ – ០៣ ធ្នូ ២០១៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —


រូបថត៖ AKP