អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីប្រភេទពូជស្វាយ និងទីផ្សារអន្ដរជាតិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —