អ្នកវិភាគផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្រ្ត របស់ដៃគូររបស់ RBM ក្នុងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ ធ្វើបទបង្ហាញពីយុទ្ធនាការ Zero Palu

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

អ្នកវិភាគផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្រ្ត ដៃគូរ របស់ RBM ក្នុងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ ធ្វើបទបង្ហាញយុទ្ធនាការ Zero Palu ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ