កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ “Villes Innovantes” ដឹកនាំដោយទីក្រុងណង់ នៃប្រទេសបារាំង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) បើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ អចិន្ត្រៃយ៍ “Villes Innovantes” ដឹកនាំដោយទីក្រុងណង់ (Nantes) នៃប្រទេសបារាំង នៅរាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង