ក្រុមការងារបច្ចេកទេស AIMF ពិភាក្សាអំពី យុទ្ធសាស្រ្ត និងការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងឌីជីថល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) ពិភាក្សាអំពី យុទ្ធសាស្រ្ត និងការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងឌីជីថល ក្នុងសន្និបាតរបស់ទីក្រុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មុនមហាសន្និបាត AIMF លើកទី៣៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០៣ និងទី០៤ ខែធ្នូ ខាងមុខនេះ។

រូបថត៖ សួស សាវី